1. ALGEMEEN
 • De Dorpsquiz Heeze is een spel waarbij in teamverband allerlei vragen worden opgelost en opdrachten worden uitgevoerd.
 • De Dorpsquiz is een uitgelezen gelegenheid om iedereen bij ons dorp te betrekken, nieuwe contacten op te doen en bestaande contacten te onderhouden.
 • De organisatie van Dorpsquiz Heeze is in handen van Stichting Dorpsquiz Heeze, hierna te noemen “de organisatie”.
 • Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
 • Dit reglement zal aan ieder deelnemend team bij inschrijving worden toegezonden of overhandigd. Inschrijving als team is mogelijk nadat u heeft verklaard kennis te hebben genomen van, en namens het hele team akkoord gaat met, het reglement en de voorwaarden die betrekking hebben op de Dorpsquiz.
2. TEAMS
 • De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit ongeveer 20 personen.
 • Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie punt 3.
 • De teamcaptain is minimaal 18 jaar.
 • De organisatie voert alle communicatie met de teams hoofdzakelijk per e-mail en uitsluitend met de teamcaptain.
 • Indien de teamnaam in eerdere edities reeds is ingediend, heeft de toenmalige bij de organisatie bekende teamcaptain het eerste recht op het opnieuw inschrijven van een team onder deze naam. Bij niet opnieuw inschrijven van dit team vervalt bovenstaand recht.
 • De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in Heeze en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Dorpsquiz Heeze deel te nemen.
 • Wij vragen de teams om qua teamsamenstelling eens bewust verder te kijken dan de vriendengroepen of familie. Kijk eens of je teams kunt vormen met mensen van verschillende leeftijden. Vraag ook een andere mensen die misschien niet zo voor de hand liggen zoals een oudere buurvrouw, een alleenstaande, een vluchteling, de pastoor of mensen die pas in ons dorp zijn komen wonen! Iedereen kan samen een team vormen, wij vragen jullie om elkaar op te zoeken! Jong kan van oud leren, en andersom. Iemand van een andere culturele achtergrond weet hele andere dingen dan een geboren Heezenaar, sublieme combinaties voor de Dorpsquiz dus!
3. INSCHRIJVEN
 • Inschrijving kan alleen via het inschrijfformulier op onze website www.dorpsquizheeze.nl
 • Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren.
 • Bij inschrijving geeft het team aan voor welk goed doel zij spelen. 
 • De organisatie bepaalt jaarlijks de volgende zaken; de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten wordt en mag deelnemen aan de Dorpsquiz Heeze, het aantal deelnemers/groepen, tijd van aanvang en eindtijdstip van de Dorpsquiz Heeze.
 • De kosten voor deelname aan Dorpsquiz Heeze bedraagt vooralsnog € 40,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. Het inschrijfgeld kan per jaar variëren.
 • Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving betaald te worden.
 • De inschrijving is pas definitief als de organisatie van Dorpsquiz Heeze het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening.
 • Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
4. DEELNEMEN
 • Na inschrijving wat is gebeurd door het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain te zijner tijd een informatiebrief.
 • Op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie vindt een informatieavond plaats voor de teamcaptains. De teamcaptain of een plaatsvervanger zal verplicht aanwezig moeten zijn.
 • Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de informatieavond kan niet deelnemen aan de Dorpsquiz Heeze.
 • In dit reglement staan de officiële spelregels voor Dorpsquiz Heeze vermeld.
 • De teamcaptain of andere afgevaardigde van het team geeft op de informatieavond aan voor welk goed doel zij spelen, zie punt 6.
 • De organisatie stelt een quizmap samen waarin alle vragen en doe opdrachten voor de Dorpsquiz zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de quizavond zelf. Hiervoor wordt te zijner tijd een tijdstip bekend gemaakt.
 • De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten als zij hun quizmap niet ophalen binnen de genoemde tijd of niet (of onjuist) inleveren vóór het genoemde tijdstip.
 • Teams worden geacht de quizmap goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen en opdrachten in de map, waarvoor men locaties in/om Heeze moet bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag. Deze locaties moeten lopend of met een niet gemotoriseerd voertuig worden bezocht.
 • Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in de quizmap eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordblad en duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte pen.
 • De ingevulde quizmap moet op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Quizmappen die worden ingeleverd ná het uiterste inlevertijdstip, worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs.
 • Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.
5. PUNTENTOEKENNING EN UITSLAG
 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizavond op hun juistheid beoordeeld. De antwoorden zijn door de organisatie vastgesteld en zijn bindend. Hierover wordt in geen geval gediscussieerd. Voor elke goed beantwoorde vraag of uitgevoerde opdracht worden punten aan het team toegekend. De teams die hun quizmap tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.
 • Doel van de Dorpsquiz is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten.
 • Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.
 • De bekendmaking van de uitslag van Dorpsquiz Heeze wordt bekend gemaakt tijdens een feestavond een week na de quizavond.
 • De uitslag van Dorpsquiz Heeze is bindend en staat niet ter discussie.
6. PRIJZEN
 • De organisatie stelt jaarlijks geldprijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar. De winnende teams kunnen deze prijzen toekennen aan een goed doel, een vereniging of stichting uit de dorpskern Heeze die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en/of is opgericht bij notariële akte. De geldprijzen kunnen voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
 • Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt naast een geldprijs voor een goed doel, vereniging of stichting ook de Dorpsquiz Heeze Wisseltrofee uitgereikt.
 • Als een team de Dorpsquiz Heeze Wisseltrofee drie keer achtereen heeft gewonnen, mag het team de Wisseltrofee houden.
7. ALGEMEEN
 • Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Dorpsquiz Heeze.
 • Deelnemen aan de Dorpsquiz is geheel op eigen risico.
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • In sommige gevallen kan het nodig zijn om locaties in/om Heeze te bezoeken om de vragen of opdrachten uit de quizmap te beantwoorden. Deze locaties mogen alleen per fiets, step, bolderkar of te voet bezocht worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team 50 punten in mindering krijgen. Een elektrische fiets is toegestaan.
 • Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en worden niet opgenomen in de einduitslag.

Versie 2019

Download het reglement klik hier